Description of event


The 6th ASEAN Digital Government Forum that focusing 100 % on Hight Level Government, Stage Enterprise and Public Service

Government Integration

Government Integration for Single View of Citizen พื่อการบูรณาการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว

Smart Operations

มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและตรงจุดมากขึ้น

Citizen-Centric Services

ยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยคำนึงถึงการให้บริการโยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มากที่สุด

Driven Transformation

เกิดการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธิ์ ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศAdvisory Council


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
(รองประธานที่ปรึกษา)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
(กรรมการ)
คุณสุรางคณา วายุภาพ
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
(กรรมการ)
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กรรมการ)
นายมนต์ชัย หนูสง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
(กรรมการ)
คุณไชยเจริญ อติแพทย์
President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA)
(กรรมการ)
คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : info-absolute@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : EGovernment-Forum
© Copyright 2019 eGovernment Forum 2018. All Right Reserved.