"โครงการ eGovernment Forum 2019"
ภายใต้แนวคิดหลัก : Accelerating Innovation in Public Service


หลักการและเหตุผล


       ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาส ที่โลกเริ่มเข้าสู่ยุค Digital Economy ที่ digital technology จะไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับทุกกระบวนการ และเป็นตัวขับเคลื่อนทุกกิจกรรมอย่างแท้จริง การปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนา ในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา และแผนการดำเนินงาน (Roadmap) เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อเป็นเวทียกระดับการพัฒนาศักยภาพและเสริมเกราะให้ผู้เรียนมีความรู้/ทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้รูปแบบใหม่
 2. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด ผลักดันให้ระบบอุดมศึกษาไทย สามารถเพิ่มคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ/นานาชาติ สอดรับกับทิศทางของโลก
 3. ป็นเวทีแสดงนวัตกรรม digital technology เพื่อขับเคลื่อนความเป็น Smart Digital-Life และ มหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน เพื่อให้พร้อมรองรับการเดินหน้าประเทศไทยสู่ บริบทใหม่ในเวทีโลก
 4. เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยน ร่วมทรัพยากร digital technology ในการสร้างผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ในการขยายผลการตอบประเด็นสังคม และ โจทย์หลักของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย


 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 • ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม/ทบวงและสำนักงาน
 • ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายต่างๆ
 • วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์/ผู้ชานาญการระบบ
 • นักวิชาการชำนาญการด้านต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ในกระทรวง/ทบวง/กรม/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

ระยะเวลาในการจัดงาน


วันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สถานที่การจัดงาน


ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รูปแบบการจัดงาน


 • งานแสดงนวัตกรรมและสัมมนาวิชาการ
 • การปาฐกถาพิเศษ และเสวนาพิเศษระดับสูง โดย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • การปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ
 • การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน
 • การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น
 • การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ไอซีที
 • Meet the CIOs: ICT SEC

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


 1. เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในการให้บริการอัจฉริยะที่มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง เกิดการปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วย digital technology อย่างมีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล เน้นการบริการข้อมูล มีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพื่อรองรับการให้บริการ
 2. เกิดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการการทำงานและข้อมูล ทั้งภายในและ ข้ามหน่วยงาน จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (one government) สำหรับพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และการบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) ซึ่งสามารถเข้าถึง บริการได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา
 3. หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสร้าง บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า บริการระหว่างกัน (peer to peer) ตามหลักการออกแบบ ที่เป็นสากล (universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ การปกครอง/บริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์

Advisory Council


คุณเมธินี เทพมณี
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(ที่ปรึกษา คณะกรรมการโครงการ)
นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานคณะกรรรมการ)
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)
ผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(กรรมการ)
น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์ และ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)

คุณไชยเจริญ อติแพทย์
President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA)
(กรรมการ)
คุณไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
(กรรมการ)
ดร.ศุภกร สิทธิไชย
ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(กรรมการ)

คุณประวิตร ฉัตตะละดา
ผู้อำนวยการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)
คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

Sponsored By


เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ)
159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
E-mail : Info-absolute@absolutealliances, Tanya@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : Education-ICT-Forum
© Copyright 2019 eGovernment Forum 2019 All Right Reserved.